Bilgi ile Diri, İnanç ile İri Hizmet ile Aranan Biri'yiz.
Teknik Terimler

Absorbent : Emici
Adultisit : Erginleri öldüren
Ağız yolu ile (oral) akut LD50 : Deneme hayvanlarına ağız yolu ile bir defada verildiği zaman bunların % 50 sini öldüren ve deneme hayvanınvücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen o
etkili madde miktarıdır.
Akut toksisite : Ani zehirlilik. İlacın bir defada bir tek dozunun bünyeye girmesinden sonra zehirlenmeye neden olma gücüdür.
Akarisit : Örümcekleri öldüren
Anticoagulan : Pıhtılaşmayı önleyen
Antidot : Haşere ilacının sıcakkanlılarda zehirlenme yapabilme özelliğini ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir.
Aplikasyon : Uygulama
Aquatic fauna : Suda yaşayan canlılar faunası
Atraktan : Böcek , sinek v.b çeken maddeler
Bakterisit : Bakterileri öldüren
Biotop : Yaşama yeri
Deformasyon : Biçim bozulması
Degradasyon : Parçalanma , bozunma
Dekompozisyon : Bozunma , ayrışma
Dermal (deri) yolu ile akut LD50 : Deneme hayvanlarına deri yoluyla bir defada temas sureti ile verildiği zaman bunlardan % 50 sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen ilacın etkili madde miktarıdır.
Detoksifikasyon : Zehirlenmeyi giderme , etkisiz hale getirme.
Difüzyon : Yayılma
Dilüent : Seyreltici
Dispersiyon : Dağılma , dağınım
Enfeksiyon : Hastalık oluşturma , bulaşma
Epidemi : Salgın bir hastalığın , zararlının hızla yayılması
Eradikasyon : Yok etme
Fungusit : Mantarları öldüren
Foto stabil : Işıkta bozulmayan
Fotolable : Işıkta bozulan
Habitat : Bir organizmanın veya canlının doğal alanı
Herbisit : Yabancı otları öldüren
İnert madde : Etkisiz madde
İnhalasyon : Solunum yolu ile
İnhibe etmek : Engellemek , önlemek
İnsektisit : Böcekleri öldüren kimyasal madde
İrritasyon : İlaçların cilt ve gözlerde tahriş etkisi
Korozif : Aşındırıcı
Koagulasyon : Pıhtılaşma
Larvasit : Larvaları öldüren
LC 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli konsantrasyon ( havanın her m3 ünde mg olarak gösterilir)
LD 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli olan doz.
Lethal doz : Öldürücü doz
Mitisit : Keneleri öldüren
Mutajenik : Toksikolojik çalışmalarda genlerdeki değişikliklerin araştırılması.
Mollusit : Yumuşakçaları öldüren
Nematosit : Kurtları öldüren
Ovisit : Yumurtaları Öldüren
Paraliz : Felç
Penetre olmak : Nüfuz etmek
Pest : Zararlı böcek , nematod , patojen veya diğer organizmalardan herhangi biri.
Pestisit : Yabancı otları ve bitkilerdeki hastalık ve zararlılar ile , sinek , böcek , bit pire v.s. zararlıları öldüren ilaçlar.
Popülasyon : Aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk.
Popülasyon dinamiği : Bir türün dağılışı ve bolluğu üzerinde rol oynayan faktörlerin tümü.
PPM ( part per million ) : Milyonda kısım.Yani kg. da mg.
Repellent : Kaçırıcı. Böcek , kuş v.b. kaçıran maddeler
Rezidüel : Kalıcı. İlaçların devamlılık süresi
Rezistans : Direnç oluşumu
Cros rezistans : Çapraz direnç oluşumu Bir ilaca karşı direnç oluştuktan sonra aynı gruptaki diğer ilaçlara karşı da oluşan direnç şeklidir.
Rezidü : Kalıntı
Rodentisit : Kemirgenleri öldüren kimyasal madde
Sinerjist : Etki artırıcı
Solvent : Çözücü
Spektrum : Etki alanı
ULV : Ultra-low volume
EPA : Environmental protection agency
( A.B.D. deki Çevre Koruma Örgütü )
WHO : World Health Organization
( Dünya Sağlık Örgütü )
F.C. : Farm Chemicals Handbook
Akut Temas : Bir kimyasal maddenin akut etki gösterebilecek bir dozuna bir defa veya kısa bir süre içinde (24 saat) birkaç defa maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu mazu- riyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de akut toksik Etkiler denir.
Subakut Temas : Bir kimyasl maddeye, 1 ay veya daha kısa bir süre içindetekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. bu mazuriyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subakut toksik etkiler denir.
Subkronik Temas : Bir kimyasal maddeye, 1-3 aylık bir süre zarfında tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subkronik toksik etkiler denir.
Kronik Temas : Bir kimyasal maddenin akut toksik etki oluşturmayacakdozuna 3 aydan daha uzun bir süre ile tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de kronik toksik etkiler denir.

FORMULASYON ŞEKİLLERİ VE BUNLARIN ULUSLAR ARASI KODLARI VE TANIMLARI

KODLAR          TERİMLER                      TARİFLER

AI                      Aktif Madde                  Teknik Madde içerisinde biyolojik
                          Active İngredient            etkinliğe sahip olan maddedir.

TM                    Teknik Madde                İmalat süreci sonunda elde
                          Technical Material           edilen materyal

BR                     Briket                             Aktif maddenin suya kontrollü
                          Briguette                          geçişini sağlayan katı blok

CS                    Kapsül Süspansiyon          Aktif maddenin belli büyüklükte
                        Capsule süspension          (20mikron) parçalanarak bir kapsül
                                                                  İçinde hapsedilmiş formülasyon 
                                                                 Şeklidir

EC              Emülsiye olabilen konsantre    İnsektisid etkin maddesi,çözücü 
                   Emulsifiable concantrate           ve emülsiyon sağlayıcı madde-
                                                                lerden oluşur.Daha sonra su veya
                                                                başka diluentlerle seyreltilmeğe 
                                                                olanak veren ve yüksek yoğunluk-
                                                                larda (%25-50) insektisid etkin 
                                                                 maddesi tutan ekonomik bir for-
                                                                mülasyon şekli olarak kabul edilir   
                                                              Uygulandıkları yüzeyde çok az bir iz
                                                                 bırakırlar.Çoğunlukla içerdikleri 
                                                              solvent sebebiyle keskin kokuya sa-
                                                               hiptirler.Deriden kolayca emilebil-
                                                             den gulayıcılarının                             
                                                              gerekli önlemleri almaları gerekir.

EW     Suda yağ emülsiyonu                 Bu formülasyonlar etken maddenin    
           Emülsion oil in water                      küçük yağ damlacıkları içinde 
                                                             Sudaki emülsiyonundan oluşurlar.
                                                            EC formülasyonlar ile karşılaştırıl-
                                                            dığında daha az solvent içerirler ve
                                                            Daha uzun stabiliteye sahiptirler.
                                                 EW formülasyonlar su ile seyreltilir            
                                                 Ve püskürtüldüğünde damlacığın 
                                                 Çevresinde dayanıklı bir tabaka
                                                  Oluştururlar.Bu tabaka sayesinde
                                                 Damlacık büyüklüğü daha uzun  
                                                  Süre buharlaşmadan kaldığı için 
                                                   İnsektisitin etkisi daha uzun sürer.

SC             Akıcı konsantre            Su ile seyreltilerek kullanılabilen 
                 Suspension concantrate  stabil formülasyondur.Etken madde
                                                       kristal partiküller halinde olup   
                                                      Poröz yüzeylerden daha geç emilir.
                                                       ve kalıcılığı EC formülasyonlara 
                                                      göre daha uzundur.Çoğunlukla 
                                                      kullanıldıkları yüzeylerde leke 
                                                     meydana getirmezler.ve kokusuz-
                                                     durlar.Ayrıca yanıcı değildirler.
        
SG          Suda çözünen granül       Suda çözündükten sonra solusyon
               Water soluble granules    oluşturan granüllerden ibaret
                                                       formülasyon

WG         Suda dağılabilen granül          Suda dağıldıktan sonra uygulanan
                Water dispersible granules     formülasyon

WP           Islanabilir toz                       İnsektisid etkin maddesi,ıslatıcı
                 Wettable powder               madde ve etkisiz (inert)  taşıyıcı-
                                                          dan oluşur.Bu çeşit formü-
                                                           lasyonlar sulu süspansiyonların
                                                          hazırlanmasında kullanılır. Poröz 
                                                          yüzeylerden emilimleri daha az,
                                                           kalıcılıkları daha uzundur.Ancak
                                                          hassas yüzeylerde leke bırakabi-
                                                         lirler.Kullanımları sırasında çökelti
                                                       meydana gelebileceğinden düzenli
                                                       olarak çalkalanmalıdırlar.

BB                  Blok yem
                       Block bait

GB                  Granül yem
                       Granular bait